Hizmet Standartlarımız

 
  SIRA NO  
 
HİZMETİN ADI
 
İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ         
(EN GEÇ)
   
     
   
 
ÇOCUK HİZMETLERİ
 
   
  1 Evlat Edinme İlk Başvuru        
  1-Dilekçe      
  2-Meslek elemanı ile birlikte doldurulacak olan fotoğraflı İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Evlilik Cüzdanı Fotokopisi
5- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
6- En az beş kişiden oluşan Referans Mektubu( isim, soyisim, tel, yakınlık derecesi)
1 Saat    
         
  2  
 
 
 
 
 
 
Evlat Edinme Başvurusunun Değerlendirilmesi
 
 
 
 
 
 
 
 
   2 Ay ve
*6. Madde için 6 ay ile 1 yıl sürmektedir.
   
  1-Öğrenim durumunu gösterir belge,    
  2-Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Üniversite Hastanesi)
3- Adli Sicil Kaydı
4- Mal varlığı ve gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belge
5- Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarından
6-Yurt dışında yaşayan T.C vatandaşlarından oturma izin belgesi ve küçüğün kabul edilen ülkeye girmesine ve orada sürekli ikametine izin verildiğine ve ya verileceğine dair belge.
   
       
  3  
 
 
Evlat Edinmede Sıraya Alma ve Bekleme Süresi
 
  -Terk Erkek bebek için 1,5 yıl
- Terk Kız bebek için 1,5 yıl
-Rızalı erkek bebek için 8 ay
- Rızalı kız bebek için 1 yıl
   
   
Yukarıdaki belgeler teslim edildikten ve uygunluğu kabul edildikten sonra yapılan sosyal incelemenin de olumlu olması halinde aile/kişi başvuru tarihi esas olmak üzere sıraya alınır
   
       
  4 Evlat Edinme İzleme ve Mahkeme Süreci   1.5 Yıl    
  Sırası gelen aile ya da kişi geçici bakım sözleşmesi imzalayarak çocuğu teslim alır. Çocuk evlat edindirilmek üzere 1 yıl süre ile aile yanına yerleştirilir. Aile 3 aylık dönemler halinde periyodik olarak izlenir ve sosyal çalışmacı tarafından raporlaştırılır. Bir yılın sonunda aile mahkeme sürecini başlatmak üzere yönlendirilir.    
  5 Evlat Edinme Sonlandırma        
  1-Çocuğun yeni nüfus cüzdanı fotokopisi      
  2-Kesinleşmiş aile mahkemesi evlat edinme kararı      
    1Ay    
  6 Koruyucu Aile Hizmetleri        
  1-Dilekçe
2- Bir adet vesikalık resim ve nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Meslek Elemanı ile doldurulan ilk başvuru formu
4- 4 kişinin telefon numarası(Akraba Dışından)
45 dakika- 1 saat    
  7 Koruyucu Aile Başvurusunun Değerlendirilmesi
 
1-Vesikalık Fotoğraf
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-Öğrenim Durum Belgesi
4-Evlilik Cüzdanı
5-İş ve Gelir Durumu Gösterir Belge
6-Sabıka Kaydı
7-Sağlık Raporu(Devlet ya da Üniversite Hastanesi)
1 ay içinde    
  8 Koruyucu Aile Statüsünün Değerlendirilmesi  
 
 
 
Yukarıdaki evraklar tamamlandıktan sonra, ailenin evine sosyal inceleme yapılmak üzere gidilir. Hazırlanan rapor komisyona sunulur. Koruyucu Aile Statüsü alıp almayacakları kararlaştırılır.
1-3 Ay    
       
  9 Koruyucu Aile Sırasına Alınma ve Bekleme Süreci
Koruyucu Aile Sözleşme Süreci
Koruyucu Aile Sırasına Alınma ve Bekleme Süreci
Koruyucu Aile Sözleşme Süreci
Koruyucu Aile Statüsü alan aileler kuruluşlara yönlendirilir. Kuruluşlar talep edilen yaş ve cinsiyete göre sıraya giren aileleri çocuk ile tanıştırırlar. Çocuk ile tanışırken 2 ay süre verilir. Uygun çocuk bulunamazsa beklemede kalırlar.
2 Ay
Çocuk ile tanışırken 2 ay süre verilir. Uygun çocuk bulunamazsa beklemede kalırlar.
2 Ay
   
  2 ay gönüllü olarak çocuk ile tanışan aileler olumlu karar verirlerse sözleşme imzalayarak mevcut koruyucu aile olurlar. Kararları olumsuz olursa tekrar beklemede kalırlar.     
  Koruyucu Aile Statüsü alan aileler kuruluşlara yönlendirilir. Kuruluşlar talep edilen yaş ve cinsiyete göre sıraya giren aileleri çocuk ile tanıştırırlar.    
  2 ay gönüllü olarak çocuk ile tanışan aileler olumlu karar verirlerse sözleşme imzalayarak mevcut koruyucu aile olurlar. Kararları olumsuz olursa tekrar beklemede kalırlar.     
  10 Koruyucu Aile Sırasına Alınma ve Bekleme Süreci  
 
Koruyucu Aile Statüsü alan aileler kuruluşlara yönlendirilir. Kuruluşlar talep edilen yaş ve cinsiyete göre sıraya giren aileleri çocuk ile tanıştırırlar.
Çocuk ile tanışırken 2 ay süre verilir. Uygun çocuk bulunamazsa beklemede kalırlar.    
       
  11 Mevcut Koruyucu Aileleri İzleme Süreci  
 
 
Koruyucu Aile Yanına yerleştirilen çocuk düzenli olarak belli aralıklarla izlenir
İlk yıl için; her ay 1 defa izlenir.
İkinci yıl için; 4 defadan az olmamak üzere düzenli izleme yapılır.
   
   
 
   
  12  
 
 
 
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Müracaat-Değerlendirme
 
1-Dilekçe
2- Kimlik Fotokopisi
30 İş Günü    
  13 İhbar Üzerine Korunmaya Muhtaç Çocuklar -Değerlendirme  
 
 
İhbar eden kişinin ismi ve iletişim bilgileri (gizli tutulur)
10 Gün    
   
 
 
 
   
  14  
 
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Terk Bebek İşlemleri
 
 
 
       
  1-Polis Merkezinde tutulan tutanaklar
2-Hastane raporu
Cumhuriyet Savcılığı talimatına bağlı genelde aynı gün işlem yapılmaktadır.    
         
  15 5395 Sayılı kanun gereği savcı talimatıyla alınan çocuk işlemleri        
  1-Polis Merkezinde tutulan ifade tutanakları
2- Adli Tabip Raporu
3- Savcı Talimatı
4- Görüşme Raporu
Aynı Gün    
  16  
 
 
Mülteci Çocuk Kabul İşlemleri
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Var ise Pasaport
2-Sığınmacı Belgesi
3-Sağlık Raporu (Bulaşıcı hastalık taşımadığına dair)
4-Gerekmesi halinde kemik yaşı tespit raporu
 
Aynı Gün    
   
 
   
  17 Koruma ve Bakım altında olan çocukların yakınlarının yanında kalması için başvuruda bulunulması Dilekçe 1 Saat    
       
  18  
Koruma ve Bakım altında olan çocuğun yakınlarının yanında kalması için yapılan başvurunun değerlendirilmesi
 
 
-
 
 
2 Ay
   
       
   
KADIN HİZMETLERİ
 
   
  19 Kadın Konukevi İlk Başvuru Başvurular Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğüne yapılır. Başvurusu uygun görülenler İlk Kabul Birimine yerleştirilir. İlk Kabul Birimi gerekli belgeler:
 1. Başvuru dilekçesi
 2. Ön görüşme formu
 3. Kadın Konukevi kurallarına uyacağına dair taahhütname formu
 4. Kimlik Belgesi Beyanı
Aynı Gün    
  20 Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevlerinin Açılış İşlemleri  Yöneticilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.      
 
 1. Türk vatandaşı olma
 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olma
 3. Sabıkasız olma
 4. Kimlik numarası, yerleşim yeri, adli sicil beyanı ve Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,
Evrakların il müdürlüğüne teslim edilmesinden itibaren 1 ay.    
   
Konukevi binası için istenen belgeler:
     
   1- İlgili idareden alınacak yapı kullanma izin belgesi      
         
  2- Yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporu
 
3-Binanın tapu senedi örneği
 
4-Kira sözleşmesi örneği
 
5-Konukevinin fiziksel koşulları, hizmet bölümleri, tefrişi, kapasitesi, personel durumu ve genel olarak hizmete uygunluğu hakkında İl Müdürlüğünce düzenlenecek rapor
     
   Yöneticilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.      
   
AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ
 
   
  21 Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Aile Danışma Merkezlerinin Açılış İşlemleri ve Yer Görme  
1) Açılış Başvuru Dilekçesi
2) Ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve  imza sirkülerinin birer örneği,
3)Kamu/özel hukuk tüzel kişi temsilcisinin, açılış başvurusu yapmaya yetkili olduğuna ilişkin belge
4) Merkezin adı, adresi ve telefon numarası,
5) Merkezin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış iç hizmet yönergesi,
6) Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,
7) Merkezde çalışacak Sorumlu Müdür, Aile Danışmanı, Meslek Elemanı ve Büro Personelinin TC kimlik numarası beyanı, adli sicil kaydı, iş sözleşmesi ve öğrenim durumunu gösterir belge.
8) Aile Danışmanı ve Meslek Elemanı Eğitim Sertifikaları
Evrakların İl Müdürlüğüne teslim edilmesinden itibaren 15 gün    
       
  22 Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Aile Danışma Merkezlerinin Hizmet Verecekleri Binaya Ait Belgeler
 
 
9)Merkezin hizmet vereceği binaya ait aşağıdaki belgeler istenir:
 a)Tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,
 b) İskân raporu örneği,
 c)Apartman veya toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi,
 ç) Merkezin tüm yerleşimini ve kullanım amacını gösterir kroki,
 d) Yangın güvenliği yönünden yeterli olduğuna ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
 e) Binada ve merkezde engellilerin ulaşımını kolaylaştıracak önlemlerin alındığına ilişkin kurucunun ayrıntılı yazılı beyanı
f) Deprem güvenliği yönünden ilgili kurum veya kuruluşlardan alınacak rapor.
     
  23  
Özel Aile Danışma Merkezleri Açılış İşlemleri
   
 
İstenen belgeler ve merkez tefrişatının uygunluğu halinde 15 gün
 
   
  24  
 
 
Aile Danışmanlığı- Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Başvuru
 
1-Kişinin kendisi, eşi ya da her ikisinin başvurusu,
2-Aile Mahkemelerinden yönlendirilenler,
3-ALO 183,
4-BİMER,
5-Kamu Kurum ve Kuruluşlarından yönlendirilenler.
     
  25  
 
Aile Danışmanlığı-Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Randevu Süreci
 
1-Başvuran kişi ile iletişime geçilerek görüşme sürecinin başlatılması için yapılan ön görüşme,
2-Aile ve aile danışmanı için uygun olan gün ve saatin tespit edilmesi,
3-Her hafta ya da on gün süre ile randevuların verilmesi ve sürecin devam etmesi.
 
 
Randevu sonrası görüşme süreci seanslar en az 6 en fazla 20 seans
 
   
   
YAŞLI HİZMETLERİ
 
   
  26  
 
Huzurevi Başvurularının alınması
 
  Evrakların tamamlanmasının ardından aynı gün    
  1.Dilekçe
2.Sağlık Raporu
3.Gelir Durumu Belgesi
4.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
   
       
  27 Huzurevi Başvurularına İlişkin Sosyal İnceleme Raporu Talebi   7 iş günü    
  28 Sosyal İnceleme Raporunun Şubeye Ulaşmasının Ardından İl İçi Huzurevlerinde Sıraya Alma   7 iş günü    
  29 İl Dışı Huzurevi Taleplerinin Genel Müdürlüğe Bildirilmesi   7 iş günü    
  30 Genel Müdürlük Tarafından Uygun Görülen Taleplerin Sıraya Alınmasının Sağlanması   7 iş günü    
  31 Yaşlının Huzurevine Yerleştirilmesi   Sıra ve Aciliyet Durumuna göre Farklılık göstermektedir.    
  32 İl İçi Nakil Taleplerinin Değerlendirilmesi Dilekçe
Durum Değerlendirme Raporu
7 iş günü    
  33 İl Dışı Nakil Taleplerinin Sıraya Alınması Genel Müdürlük Yazısı Yazının Şubeye Ulaşmasının Ardından 7 İş Günü    
  34 Acil İhbarların Değerlendirilmesi   İhbara İlişkin Ön bilgi alınması Aynı İş günü    
  35 BİMER, Alo 183 Türü İhbar ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi   İlgili Birime Yönlendirme 5 İş günü    
  36 Cevabı Gelen BİMER, Alo 183 Hattı Değerlendirmelerinin İlgili Birime Gönderilmesi Bilgi Notu 5 İş günü    
  37 Özel Huzurevi Ve Yaşlı Bakım Merkezi (HYBM) Açılış Başvuru ve Yer Görme İşlemleri 1. Dilekçe (Kuruluşun adı ve adresi ile kurucunun kimliği ve açık adresi belirtilir.)
2.Kurucu Müdür ile ilgili evraklar
a. Diploma
b. T.C. Kimlik No Beyanı
c. Sağlık Raporu Beyanı
d. Adli Sicil Kaydı Beyanı
 
3.Özel hukuk tüzel kişileri açılış veya devir işlemleri için bir temsilci gösterir. Temsilcide gerçek kişiler için gerekli olan koşullar aranır.
4.Ticaret şirketi şeklinde yapılanmış tüzel kişiler için şirket ilanının yayınlandığı kuruluşun açılış faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir Ticari sicil Gazetesi, Vergi Levhası ve İmza Sirküleri ile şirket temsilcisinin hissedarlar arasında olduğunu gösterir belge ve karar örneği istenir.
5. Vakıf, dernek, sendika veya oda şeklinde yapılanmış tüzel kişilerin göstereceği temsilciden Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu gösterir karar örneği, kuruluşun açılışının vakıf senedi veya dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge istenir.
İl Müdürlüğüne belgelerin tesliminden itibaren 10 iş günü    
  38 Özel HYBM Açılış İşlemleri için istenen belgeler
 • Kuruluş Binası İçin;
1.Yapı Kullanım İzin Belgesi/Üniversitelerin İlgili Bölümlerinden Alınacak Statik Rapor
2.Binanın Tapu Senedi Veya Kira Sözleşmesi Örneği
3.Yangın Güvenliği Yönünden İtfaiye Müdürlüğünden Alınacak Rapor (İl Müdürlüğü tarafından istenir)
4.Kuruluşun Özel Bakım Bölümünün Bulunması veya Kuruluşun doğrudan bakım merkezi olarak hizmet vermesi durumunda İl Sağlık/Halk Sağlığı Müdürlüğünden alınacak uygunluk raporu (İl Müdürlüğü tarafından istenir).
 
 • Sorumlu Müdür için;
a. Dilekçe
b. Diploma
c. T.C. Kimlik No Beyanı
d. Sağlık Raporu Beyanı
e. Adli Sicil Kaydı Beyanı
 
İl Müdürlüğü görev alanında ise 15 iş günü, diğer Kurum ve Kuruluşların hizmet alanı ile ilgili ise 30 iş günü.    
  39 Özel HYBM Kapasite Tespiti ve Açılış İşlemleri
 • Kapasite Tespiti;
1.Kuruluşun fiziki koşulları.
2.Kuruluşun fotoğraf kataloğunun hazırlanması ve tefrişi.
3.Yatak odalarının genişliği ve kuruluşun diğer bölümlerinin yeterliliği dikkate alınarak m²’ye göre tespit edilecek kapasite.
4. Genel olarak kuruluşun hizmete uygunluğu hakkında görevli meslek elemanları tarafından açılış izin raporu hazırlanması.
5. Valilikten Makam Onayı alınması.
6. Açılış İzin Belgesinin hazırlanması.
 
7. Sorumlu Müdür için Makam Onayı alınması ve İzin Belgesi hazırlanması.
10 iş günü.    
  40 Özel HYBM’ lerin Denetimi Denetim personellerinin isteyeceği bütün bilgi ve belgeler Yılda 2 kez (1. Denetim Ocak-Haziran ve 2. Denetim Temmuz-Aralık ayları arasında)    
  41 Özel HYBM’ lerde Personelin İşe Başlama ve Ayrılış Onayları
 • İşe Başlama;
1. Yazı
2. T.C. Kimlik No Beyanı
3. Dilekçe
4. Diploma
5. Sertifika
6. Adli sicil ve sağlık durumu beyanı
 • İşten ayrılma;
1.Yazı
2.Dilekçe ya da tutanak.
 
10 iş günü    
  42 Telefonla ya da Dilekçe ile Özel HYBM Şube Müdürlüğüne doğrudan bildirilen Talepler / Şikayetler  
Dilekçe Başvurusu / Tutanak tutulması. 
 
15 iş günü    
   
ENGELLİ HİZMETLERİ
 
    Sıra ve Aciliyet Durumuna göre Farklılık göstermektedir.  
  43 Engelli Kimlik Kartı İlk Başvurusu  
1-Sağlık Kurulu Raporu Aslı veya Onaylı Örneği
     
  2- 2 adet vesikalık fotoğraf
 
Aynı gün
 
 
   
   
 
44
 
Engelli Kimlik Kartı teslim edilmesi
       
  ( Belge İstenmemektedir) 2 iş günü    
         
  45 Görme Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Başvuruları
 1. Dilekçe
 2. İki adet vesikalık fotoğraf
 3. Engelliler için Sağlık Kurulu Raporu
 4. Akciğer Grafisi
 5. Öğrenim Durumunu gösterir Belge.
     
  46  Korunmaya Muhtaç Engelli ilk başvurusunun alınması        
  1-Matbu başvuru dilekçesi      
  2-Engelli sağlık kurulu raporu,      
  3- Vasi ve izin yetki kararı.(Özür durumuna göre) Aynı gün    
  4- İki adet vesikalık fotoğraf,      
  5- Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,      
  47 Korunmaya Muhtaç Engelli başvurusunun incelenmesi ve tertibi için Bakanlığa gönderilmesi (Belge İstenmemektedir) 30 iş günü    
  48 Engelli Bakım Merkezleri Açılış Başvuru İşlemleri ve Yer Görme
 
 
 
Kurucudan,
 1) Form Dilekçe, T.C. Kimlik numarası beyanı,
 2) En az ilkokul veya ilköğretim mezunu olduğuna dair belge,
 3) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,
 4) Ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri,
 5) Kişinin dernek veya vakıf olması halinde göstereceği temsilciden dernek veya yönetim kurulu üyesi olduğunu ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge
6) SGK İlişiksizlik Belgesi
7) Daha önce bu alanda faaliyet gösterip göstermediğine dair yazılı beyan,
Sorumu Müdürden istenecek belgeler
 1. Form Dilekçe, T.C. Kimlik numarası beyanı,
 2. Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,
 3. Engelli bireylere yönelik hizmet alanlarında en az iki yıl deneyimli olduğuna ilişkin belge,
 4. Özgeçmişini içeren yazılı beyan,
 5. Lisans eğitimine sahip olduğunu belgeleyen öğrenim belgesi
 6. Meslek Personeli(sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikolojik danışman, gerontolog, çocuk gelişimci ve ergoterapist) ve sağlık personeli ile tabip unvanına sahip olmayan lisans mezunları için MEB onaylı Engelli Bireyler İçin Bakım Elemanı Modül Programı sertifikası
 7. Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi.
 
 
Evrakların İl Müdürlüğüne teslim edildiği tarihten itibaren 30 İş Günü    
  49  
 
 
 
 
Özel Bakım Merkezleri Açılış İşlemleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkez hizmet binası,
 1) Binanın tapu senedi veya kira kontratı örneği,
 2) Binanın belediye imar müdürlüğünden alınacak tasdikli yapı kullanma izin belgesi örneği ve binanın bütün bölümlerini gösterir tasdikli planı,
 3) Merkezin yerleşimini ve hizmet bölümlerini gösterir kroki,
 4) Tefrişten sonra merkezin hizmet bölümlerini, kullanım alanlarını, dış cephesini ve tabelasını gösteren kayıtlar.
 5) Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
 6) Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet trafik şube müdürlüğünden alınacak rapor,
7) Binanın asayiş yönünden uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,
Merkezde çalıştırılacak diğer personel için istenecek belgeler
 1. Form Dilekçe
 2. Öğrenim durumunu gösterir belge,
 3. Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,
 4. Özgeçmişini içeren yazılı beyanı,
 5. Kurucu ile personel arasında yapılacak iş sözleşmesi.
 
 
Evrakların il müdürlüğüne teslim edilmesinden itibaren 30 iş günü    
   
EVDE BAKIM HİZMETLERİ
 
 
   
  50 Evde Bakım İlk Başvurusun alınması   Evrakların il müdürlüğüne teslim edildiği gün    
  1) Matbu başvuru dilekçesi    
  2) Özürlü sağlık kurulu raporu,    
  3) İki adet vesikalık fotoğraf,    
  4-Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin belgeler, yoksa yazılı beyanı    
  5) Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,    
  6) Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,    
       
  51  
Evde Bakım
Başvurusunun heyetler tarafından incelemesinin tamamlanması ve onaylanması
 
 
 Uygun görülmesi halinde Banka Hesabı açtırılması  45 iş günü    
       
   
 
                                                     ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER
   
  52 3713 sayılı terörle mücadele kan ununun ek 1' inci
maddesi kapsamına giren Şehit Yakını, Gazi, Gazi
Yakını ve Sivil Terör Mağdurlarının kamu kurum ve
kuruluşlarında istihdamı ile ilgili yapılan başvuruların
kabulü
1) İstihdam Başvuru Formu
2) SGK ' dan hangi kanun kapsamına girdiğine
dair belge(Kayıt esnasında sistemde SGK
kaydı bulunmayanlardan istenecektir.)
3) Öğrenim Durum Belgesi
4) Hak Sahiplerinden Feragatname(Noter
Tasdikli)
5) Sabıka Kaydı
6) Bonservis, Sertifikalar vb.
7) Başvuru sırasında verilen bilgilendirme dilekçesi
 
Aynı gün    
  53 Şehit Yakını, Gazi, Gazi Yakını, Vazife ve Harp
Malullerinin "Ücretsiz Seyahat Kartı" başvurularının kabulü
1 ) 1 adet Biometrik Fotoğraf (dijital ortamda da olabilir, fotoğraf ebatı 5 0 mm x 6 0 mm, beyaz fon üzerine)
2 ) Nüfus Cüzdanı
3 ) Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Formu
Aynı gün    
  54 Şehadet durumunda şehidin ailesine taziye ziyareti Gerekli bilgilendirme ve psiko-sosyal destek verilmesi Aynı gün    
  55 Askerin yaralanması durumunda ailenin ziyaret
edilmesi
Gerekli bilgilendirme ve psiko-sosyal destek
verilmesi
Olaydan 2 ve 3 gün içerisinde    
                                             
     

Sonraki Sayfa: Basında Biz