Çocuklarımız Çocukevlerimizde Geleceğe Güvenle Bakıyor

Bakanlığımızın çocuklara yönelik hizmet politikası; koruyucu önleyici çalışmalara öncelik vererek çocukların kuruluş bakımına alınmadan aile odaklı hizmetlerden yararlandırılmasıdır. Kuruluş bakımında bulunan çocukların ise; öncelikle ailesi yanına döndürülmesi, bu mümkün değil ise çocukların akrabaların önceliklendirildiği koruyucu aile modellerinden yararlandırılması, hukuken engeli olmayanların evlat edindirilmesi, tüm bunlardan yararlandırılması mümkün olmayan çocukların aile yapısına en yakın olan ve ev sisteminde bulunan yeni hizmet modelleri çocuk evine ve çocukevleri sitesine yerleştirilmesi, suça sürüklenen, suç mağduru çocuklar için ihtisaslaşmış kuruluşların oluşturulmasıdır. Çocuk koruma sisteminin uygulanması ve geliştirilmesinde merkezi konumda bulunan bakanlığımız ulusal ve uluslararası projeler ve eğitimlerle hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Her ilin sosyo-kültürel ve fiziksel yapısı, çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde, tercihen il merkezinde, okullara ve hastanelere yakın apartman dairesi veya müstakil evlerde 0-18 yaş grubunda 5-8 çocuğun yaşadığı yeni hizmet modelimiz Çocuk Evleridir. Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ise; çocuk evlerinin illerde planlanması, açılış ve işleyişine ilişkin her türlü işlemler ile harcamaların yapılması, takibi ve çocuk evleri arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan merkezdir.

  Çocuk evleri arkadaşlık, komşuluk ve mahalle gibi kavramları doyasıya yaşayarak öğrenilebilecek, toplumla iç içe ve toplumun değerlerini, kültürünü bilerek ayakları üstüne basabilen bir gençlik yetiştirmek amacıyla yaygınlaştırılmaya devam edilmektedir. 2018 yılı Mart ayı itibariyle sonu itibari ile ilimizde 138 çocuk evinde 691 (295 kız, 396 erkek) çocuğa hizmet verilmektedir.

Çocuk evi sorumluları; sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, öğretmen, sosyolog, gerektiğinde koordinasyon merkezinde görevli personel veya üniversitelerin sağlık, sosyal, eğitim bilimleri bölümleri mezunlarından ve çocuk alanında eğitim programına tabi tutulmuş kişiler arasından, İl Müdürlüğümüzce görevlendirilmektedir. Çocuk evi sorumluları, büyük ölçüde mesailerini sorumlusu oldukları çocuk evinde geçirmekte, özveri ile çalışmaktadır.  Çocuk evinin işleyişi, çocukların kabulü, yerleştirilmesi, uyumu, yetiştirilmesi, eğitim-öğretim-sağlık takipleri, aile ve yakınları ile görüştürülmesi, çevre ile sağlıklı ilişki kurulması, her çocuk için yaş, cinsiyet, eğitim, ilgi ve isteklerini göz önünde bulundurarak günlük yaşam planlarının hazırlanması ve uygulanması, ziyaretçisi olmayan çocukların koordinasyon merkezine bildirilerek çocuk hakkında uygun kararlar alınmasının sağlanması, çocukların sağlıklı gelişimi ve yaş durumuna uygun sorumluluk bilincini kazanmalarını sağlamak amacıyla sosyal-kültürel-sportif faaliyetlere katılımlarının sağlanması, ev içi sorumluluklar almaları, evden ayrılacak çocuğun yeni hayata uyumu için desteklenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi, yapılan tüm çalışmaların çocukların gelişimlerinin izlenmesi amacıyla raporlaştırılması çocuk evi sorumlularınca gerçekleştirilmektedir

Tüm bunlarla birlikte çocuk evinin bütçe planlaması ve harcamalarının takibini de çocuk evi sorumluları yapmakta, aylık periyotta koordinasyon merkezine harcama belgeleriyle birlikte bilgi vermektedir. Giyim, kırtasiye, çocukların yol, servis ücreti ile harçlıkları ayrıca karşılanmaktadır.

Ayrıca çocuk evi sorumluları çocukların yanı sıra bakım elemanlarının( her evde 3 bakım elamanı görevlendirilmektedir) günlük yaşam programlarını yapmakta, hizmetin hassasiyetleri hususunda bakım elemanlarını bilgilendirmekte ve hizmet içi eğitimlerde görev almaktadır. Bakım elemanları, kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümleri ile fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunları veya lise mezunu olup, çocuk bakımı konusunda sertifika sahibi olanlar arasından seçilir. Ayrıca 4 yıllık fakülte mezunlarından pedagojik formasyon almış veya çocuk bakımı konusunda sertifika sahibi olanlar çocuk evlerinde bakım elemanı olarak görev yapmaktadır.

Sosyal çalışmacı, çocuklar hakkında ilk gözlem raporunu hazırlamak, uyum sürecine yardımcı olmak; çocuk, ailesi ve yakınları ile gerekli mesleki çalışmaları yapmak, çalışmalara ilişkin sosyal inceleme raporlarını ve/veya gerekli mesleki çalışma raporlarını hazırlamak; çocukların kendilerine ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerinin sağlanması amacıyla psikolojik ve sosyal gelişimlerini izlemek, sosyal hizmet yöntemlerini kullanarak sorunlarının çözümüne yardımcı olmaktan sorumludur.

Psikolog, çocuğun zekâ düzeyini, psikolojik durumunu, ilgi alanlarını, yeteneğini ve hangi mesleğe yöneliminin olduğunu çeşitli test, yöntem ve tekniklerle belirlemek; Çocuğun yetiştirilmesi, meslek sahibi edilmesi ve sağlıklı bir kişilik kazanması için mesleği ile ilgili uygulamaları yerine getirmek; özel gereksinimli çocuklarla mesleki çalışmalar yapmak ve çalışmalara ilişkin gerekli raporları hazırlamak, ihtiyaç halinde çocuğun sorunlarının çözümlenmesi amacıyla hastane, psikiyatri klinikleri ve benzeri kuruluşlarla ilişkiye geçerek vaka takibini yapmak; çocuk evlerinde bulunan çocukların psikolojik ve sosyal özelliklerini göz önünde tutarak aile yoksunluğunun olumsuz etkilerini azaltıcı yönde çalışmalarda bulunmaktan sorumludur.

Çocuk gelişimci, çocuk gelişimine ilişkin testleri uygulamak, testlerin sonucuna uygun çalışmalar yapmak; çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimleri ile ilgili, yaş özelliklerini de göz önünde bulundurarak eğitim programları hazırlamak; atipik gelişim gösteren çocuklar için destekleyici eğitim programları hazırlamaktan sorumludur. Öğretmen, çocukları yeteneklerine ve isteklerine göre sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere yönlendirmek ve bu konularda çalışmalarda bulunmak; çocukların okul seçiminde rehberlik etmek, okula devamını sağlamak ve izlemek, programlı çalışma alışkanlığını kazandırmak, okul ile ilgili sorunlarını çözmekten sorumludur.

Çocuk eğiticisi, çocuk evinin günlük işleyişinin planlanmasında ve uygulanmasında görev almaktadır.

Hemşire, muayene, tedavi ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerinde en yakın sağlık kuruluşu ile işbirliği içerisinde çalışmak, çocukların aşılarını zamanında yapmak veya ilgili kurumlarda yaptırmak; çocukların gelişimlerine ilişkin dönemsel sağlık kontrolünü yapmak ve sağlık fişlerine işlemek; bulaşıcı bir hastalıktan kuşkulandığı hallerde gerekli önlemleri alarak en yakın sağlık kuruluşu ile işbirliği yapmak; sağlık kuruluşlarına sevk edilen çocuklara refakat etmek ve taburcu edildiklerinde eve getirmek ve izlemek; acil durumlarda ilk yardım yapmak, gerekli önlemleri almaktan sorumludur.

Çocuk evlerinde; Bakanlık müfettişleri, merkez ve taşra teşkilatındaki idari birimler, ilin mülki amirleri evlerde rehberlik amaçlı ve hizmeti geliştirici mahiyette denetimde bulunmaktadırlar. Ayrıca çocuk evleri mevzuatı gereği koordinasyon merkezi görevlilerince ayda en az bir defa  bakanlık yetkililerimiz, il müdürümüz, il müdür yardımcılarımız tarafından çocuk evleri ziyaret edilmekte ve bu ziyaretler en az iki kişi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çocuk evi hizmetimiz; çocukların topluma kazandırılması, güvende ve aile ortamında olması, özgüveni olan bireyler olarak yetiştirilmesi, tüm ihtiyaçlarının ev ortamında karşılanması, geleceklerinin düşünülerek hayata hazırlanması, sorumluluk sahibi olmalarının kolaylaşması, birebir iletişimde olunması ve takip edilebilmesi, eğitimleriyle birebir ilgilenilmesi, ahlak eğitiminin takip edilmesi, eşyalarına ve çevrelerine karşı sahiplenme duygusunun gelişmesi, ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan iyi duruma gelmeleri nedeniyle örnek bir uygulamadır.Sonraki Sayfa: İl Müdürümüz Bestami ERKOÇ’un “Regaib Kandili” Mesajı

Önceki Sayfa : “Kuşaklararası Dayanışma Ziyareti” ve “Uyku Bozukluğu Konferansı”